Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.
Testi banneri

Laki turvekepaketoinnin kieltämiseksi

14.2.2018

600 kannatusilmoitusta

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitukset hävitetty 8.2.2019
Seuraa aloitetta saadaksesi sähköpostitiedotteita aloitteen etenemisestä siihen asti, kunnes aloite on toimitettu eduskunnan käsittelyyn.

Kansalaisaloitteen otsikko

Laki turvekepaketoinnin kieltämiseksi

Aloitteen päiväys

14.2.2018

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Aloitteen sisältö

Laki tupakkalain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia. Aloitteen tavoitteena on suojata kansalaisia tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta esittämällä lakiin lisäystä, että asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin asuntojen parvekkeilla tai vastaavissa tiloissa.

Perustelut

Yhä useampi suomalainen kannattaa tupakoimattomuuden edistämistä ja työtä savuttoman ympäristön puolesta. Eri toimenpiteillä ja lainsäädännöllä on tuettu tupakoinnista aiheutuvien terveyshaittojen vähentämistä. Voimassa oleva tupakkalaki kieltää tupakoinnin asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Lisäksi asunto-osakeyhtiö voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella, kuten rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Ongelmaksi on kuitenkin jäänyt asuntojen parveketupakointi, jota laki ei koske.
Terveydensuojelulain (763/1994 ) mukaan asunnon olosuhteiden on oltava sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa oleskeleville terveyshaittaa. Parveketupakoinnin seurauksena huoneistoihin tuleva savu heikentää asumisviihtyisyyttä ja saattaa aiheuttaa terveyshaittoja. Asunto-osakeyhtiö voi ryhtyä toimenpiteisiin poikkeuksellisen runsaan tupakoinnin aiheuttaessa kohtuutonta haittaa asukkaalle. Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli asunnossa aiheutuu terveyshaittaa esimerkiksi savun vuoksi. Nykyinen tupakkalaki ja terveydensuojelulaki eivät ole osoittautuneet riittäviksi keinoiksi vähentää parveketupakointia ja siitä aiheutuvia terveysriskejä. Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi kaksi Helsingin ympäristölautakunnan päätöstä kieltää parveketupakointi, josta oli todettu aiheutuvan haittaa. Jokaisella kansalaisella tulisi kuitenkin olla oikeus savuttomaan asuinympäristöön.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
Laki

tupakkalain 12 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään tupakkalain (693/1976 ) 12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 698/2010 , uusi 4 momentti seuraavasti:

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin asuntojen parvekkeilla tai vastaavissa tiloissa.
_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Portaalia Testaaja


Edustajat

Portaalia Testaaja


Varaedustajat

Vanja Varhonen


Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi