Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.
Testi banneri

Kansalaisaloite kansalaisaloitepäivästä ja sen viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä

9.5.2019
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 13.5.2019.
Seuraa aloitetta saadaksesi sähköpostitiedotteita aloitteen etenemisestä siihen asti, kunnes aloite on toimitettu eduskunnan käsittelyyn.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite kansalaisaloitepäivästä ja sen viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä

Aloitteen päiväys

9.5.2019

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Aloitteen sisältö

Ehdotus uudeksi lakitekstiksi:

Laki

kansalaisaloitepäivästä ja sen viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen kansalaisaloitteen voimaantulon muistoksi on maaliskuun ensimmäistä päivää, jota tässä laissa sanotaan kansalaisaloitepäiväksi, vuosittain vietettävä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä.
Kansalaisaloitepäiväksi lasketaan vuorokausi, joka alkaa kello kahdestakymmenestäneljästä sanotun päivän vastaisena yönä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 §

Kansalaisaloitepäivän sattuessa arkipäiväksi on työntekijälle, jonka työ on senlaatuista, että hän sunnuntaisin on vapaana työstä annettava arkipäiväksikin sattuva kansalaisaloitepäivä vapaapäiväksi

3 §
Milloin työntekijälle sunnuntaina suoritetusta työstä lain mukaan on maksettava korotettu palkka, on samojen perusteiden mukainen palkka maksettava hänelle myös arkipäiväksi sattuvana kansalaisaloitepäivänä tehdystä työstä.

4 §
Työnantaja, joka kieltäytyy antamasta työntekijälle kansalaisaloitepäivää vapaapäiväksi, niinkuin tässä laissa säädetään, rangaistakoon sakolla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Perustelut

Kansalaisaloite on kansalaisyhteiskuntaa yhdistävä tekijä. Kansalaisaloitteen tarkoituksena on edistää ja tukea vapaata kansalaistoimintaa sekä siten vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa eri väestöryhmät osallistuvat ja vaikuttavat aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen. Kansalaisaloitteen voimaantulemisen päivää (1.3.2012) voitaisiinkin alkaa viettää kansalaisaloitteenpäivänä. Kansalaisaloite päivä olisi eräänlainen suoran demokratian juhlapäivä. Kansalaisaloitepäivän viettäminen juhlapäivänä korostaisi kansalaisaloitteen tärkeyttä ja merkityksellisyyttä kansalaisten vaikuttamisenvälineenä.

Kansalaisaloitepäivä olisi myös koko kansan yhteinen juhlapäivä. Kansalaisaloite on jokaisen Suomen kansalaisen oikeus ja koskettaisi näin jokaista.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Nordea Demo


Edustajat

Nordea Demo


Varaedustajat

Vanja Varhonen


Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi