Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.
ja sama påsvenska

Laki turvekepaketoinnin kieltämiseksi

29.1.2013

88 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 88

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Stödförklaringarna har raderats 8.2.2019

Medborgarinitiativets titel

Laki turvekepaketoinnin kieltämiseksi

Datering av initiativet

29.1.2013

Initiativets form

Lagförslag

Innehållet i initiativet

Laki tupakkalain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia. Aloitteen tavoitteena on suojata kansalaisia tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta esittämällä lakiin lisäystä, että asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin asuntojen parvekkeilla tai vastaavissa tiloissa.

Motiveringar

Yhä useampi suomalainen kannattaa tupakoimattomuuden edistämistä ja työtä savuttoman ympäristön puolesta. Eri toimenpiteillä ja lainsäädännöllä on tuettu tupakoinnista aiheutuvien terveyshaittojen vähentämistä. Voimassa oleva tupakkalaki kieltää tupakoinnin asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Lisäksi asunto-osakeyhtiö voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella, kuten rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Ongelmaksi on kuitenkin jäänyt asuntojen parveketupakointi, jota laki ei koske.
Terveydensuojelulain (763/1994 ) mukaan asunnon olosuhteiden on oltava sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa oleskeleville terveyshaittaa. Parveketupakoinnin seurauksena huoneistoihin tuleva savu heikentää asumisviihtyisyyttä ja saattaa aiheuttaa terveyshaittoja. Asunto-osakeyhtiö voi ryhtyä toimenpiteisiin poikkeuksellisen runsaan tupakoinnin aiheuttaessa kohtuutonta haittaa asukkaalle. Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli asunnossa aiheutuu terveyshaittaa esimerkiksi savun vuoksi. Nykyinen tupakkalaki ja terveydensuojelulaki eivät ole osoittautuneet riittäviksi keinoiksi vähentää parveketupakointia ja siitä aiheutuvia terveysriskejä. Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi kaksi Helsingin ympäristölautakunnan päätöstä kieltää parveketupakointi, josta oli todettu aiheutuvan haittaa. Jokaisella kansalaisella tulisi kuitenkin olla oikeus savuttomaan asuinympäristöön.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
Laki

tupakkalain 12 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään tupakkalain (693/1976 ) 12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 698/2010 , uusi 4 momentti seuraavasti:

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin asuntojen parvekkeilla tai vastaavissa tiloissa.
_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Annan webbtjänst
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Oili Oikkonen


Företrädare

Oili Oikkonen


Ersättare

Vanja Varhonen


Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi