Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Skydd av personuppgifter och dataskydd

När användaren identifierar sig och fyller i den elektroniska stödförklaringen sparar datasystemet följande uppgifter om undertecknaren enligt lagen om medborgarinitiativ:

 • Fullständigt namn
 • Födelsedatum
 • Hemkommun
 • En försäkran om att personen är röstberättigad finsk medborgare och har understött ifrågavarande initiativ endast en gång

Datasystemet sparar inte initiativundertecknarens personbeteckning. Utgående från personbeteckningen uträknas ett initiativspecifikt envägshashvärde för stödförklaringarna. På så sätt säkerställer man att en person kan understöda samma initiativ endast en gång. På basis av denna information är det inte möjligt att ta reda på vilka initiativ en enskild person har understött i webbtjänsten. Stödförklaringarnas uppgifter sparas i en databas med stark kryptering. Systemadministratörernas verksamhet sparas i en logg.

Om stödförklaringarnas offentlighet

Initiativundertecknarnas namn publiceras inte i något skede i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi.

Den som väcker ett medborgarinitiativ får överlämna uppgifter om dem som undertecknat stödförklaringarna endast till Befolkningsregistercentralen. Om Befolkningsregistercentralen genom beslut fastställer att initiativet har fått minst 50 000 stödförklaringar, så får Befolkningsregistercentralen lämna uppgifter om förklaringarna – de uppgifter Befolkningsregistercentralen förfogar över blir då offentliga. Om antalet stödförklaringar enligt beslutet inte är tillräckligt så är uppgifterna inte offentliga.

Läs mer på Befolkningsregistercentralens webbplats: http://www.vrk.fi/default.aspx?id=702

Personregisterbeskrivningar

I det skede då stödförklaringarna samlas in är den som väcker initiativet och företrädaren sådana registeransvariga som avses i personuppgiftslagen. Så är det också när stödförklaringar samlas in via webbtjänsten medborgarinitiativ.fi, eftersom stödförklaringarna då samlas in för dess räkning som väcker ett initiativ och för företrädarens räkning och för deras användning.

Bestämmelser om insamling av personuppgifter i anslutning till medborgarinitiativ finns i lagen om medborgarinitiativ (12/2012), särskilt i 6 § och 12 §. På behandlingen av personuppgifter tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999).

Den registeransvarige, dvs. den som väcker initiativet eller hans eller hennes företrädare, ska göra upp en registerbeskrivning över personregistret. I tjänsten medborgarinitiativ.fi anses en registerbeskrivning som berör ett enskilt initiativ bestå av uppgifterna om initiativet i kombination med personregisterformuläret nedan. Således tillämpas personregisterformuläret nedan på alla medborgarinitiativ som sparats i tjänsten medborgarinitiativ.fi. Webbtjänsten medborgarinitiativ.fi innehåller alltså ett flertal personregister och för varje initiativ skapas ett eget personregister på basis av uppgifterna i initiativet och i personregisterformuläret.

Befolkningsregistercentralen är å sin sida en sådan registeransvarig som avses i lagen i det skede när stödförklaringarna kontrolleras. (Jfr 46/2011, http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2011/20110046.pdf )

Registerbeskrivningar över medborgarinitiativets stödförklaringar          

1 Den registeransvariges namn

De registeransvariga för ett medborgarinitiativ utgörs av ansvarspersonerna för respektive medborgarinitiativ, dvs. den eller de som väcker initiativet, företrädaren eller företrädarna samt ersättaren eller ersättarna.

De registeransvariga syns på den egna sidan för respektive initiativ.

2 Kontaktpersoner

Kontaktpersonerna för respektive medborgarinitiativ är:

Medborgarinitiativets företrädare och ersättare

Företrädarens och ersättarens kontaktuppgifter är initiativspecifika och syns på den egna sidan för respektive initiativ. Läs mer i anvisningarna

Utöver de ovan nämnda finns en gemensam kontaktperson för personregistren:

Laura Nurminen
Justitieministeriet, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter
PB 25, 00023 STATSRÅDET
förnamn.efternamn@om.fi eller kansalaisaloite.om@om.fi

3 Registrets namn

Personregistret är initiativspecifikt. Namnet för respektive register är:

”Register över elektroniska stödförklaringar för medborgarinitiativet [INITIATIVETS NAMN OCH DATUM] i tjänsten Medborgarinitiativ.fi”

4 Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)

Grunden för insamling av personuppgifter är lagen om medborgarinitiativ (12/2012). I registret samlas medborgarinitiativets stödförklaringar och personuppgifter i anslutning till dem på det sätt som avses i lagen om medborgarinitiativ.

12 § i lagen om medborgarinitiativ:

Personuppgifterna i de stödförklaringar som har samlats in får användas endast på det sätt som föreskrivs i denna lag. Den som väcker initiativ och hans eller hennes företrädare får överlåta uppgifterna enbart till Befolkningsregistercentralen. De uppgifter som myndigheterna innehar är offentliga när kravet på minsta antal stödförklaringar enligt grundlagen har uppfyllts.

Den som väcker initiativ och företrädaren ska se till att de stödförklaringar som de har i sin besittning förstörs inom sex månader från det att Befolkningsregistercentralen fattade sitt beslut enligt 9 §. Om stödförklaringarna inte lämnas till Befolkningsregistercentralen för kontroll, ska de förstöras inom sex månader från det att insamlingen av stödförklaringar har avslutats.

Befolkningsregistercentralen ska förstöra stödförklaringarna när riksdagsbehandlingen av initiativet har avslutats. Om initiativet inte överlämnas till riksdagen, förvarar Befolkningsregistercentralen stödförklaringarna i nio månader räknat från dess beslut enligt 9 §. Efter det ska stödförklaringarna förstöras.

På behandlingen av personuppgifterna i de stödförklaringar som samlats in för initiativet tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999).

I regeringens proposition (RP 46/2011, http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2011/20110046.pdf ) preciseras att ”I det skede då stödförklaringarna samlas in är den som väcker initiativet och företrädaren sådana registeransvariga som avses i personuppgiftslagen. Så är det också när stödförklaringar samlas in via justitieministeriets nättjänst, eftersom stödförklaringarna då samlas in för dess räkning som väcker ett initiativ och för företrädarens räkning och för deras användning. Befolkningsregistercentralen är en sådan registeransvarig som avses i lagen i det skede när stödförklaringarna kontrolleras.”

Justitieministeriet är den s.k. uppdragstagaren genom initiativtagarnas och företrädarnas försorg, och fungerar som en av kontaktinstanserna i ärenden som berör personregistret.

5 Registrets datainnehåll

Enligt 6 § i lagen om medborgarinitiativ (12/2012) sparas följande uppgifter i stödförklaringarna:

 1. medborgarinitiativets titel och datum;
 2. initiativundertecknarens fullständiga namn, födelsetid och hemkommun;
 3. en försäkran från initiativundertecknaren om att han eller hon är röstberättigad finsk medborgare och att han eller hon har gett endast en stödförklaring för samma initiativ;
 4. stödförklaringens datum.

Dessutom räknar man utgående från personbeteckningen ut ett initiativspecifikt envägshashvärde för stödförklaringarna. På så sätt säkerställer man att en person kan understöda samma initiativ endast en gång. På basis av denna information är det inte möjligt att ta reda på vilka initiativ en enskild person har understött.

6 Regelmässiga informationskällor

De regelmässiga informationskällorna för tjänsten Medborgarinitiativ.fi är

VETUMA (Identifierings- och betalningstjänst för medborgarna)

Befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen

Webbplatsen ”Godkänn stödförklaringen”                    

7 Regelmässig överlåtelse av uppgifter

Personuppgifterna i de stödförklaringar som har samlats in får användas endast på det sätt som föreskrivs i denna lag. Den som väcker initiativ och hans eller hennes företrädare får överlåta uppgifterna enbart till Befolkningsregistercentralen.

8 Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter som finns i registret överlåts inte utomlands.

9 Principer för skydd av registret

Uppgifterna är sparade i ett informationssystem som produceras och används av justitieministeriet och som granskas av Kommunikationsverket. Kommunikationsverket kontrollerar att systemet fungerar enligt vad som föreskrivs i 7 § i lagen om medborgarinitiativ (12/2012).

Skydd av datakommunikationen

 • Kontakten från användarens dator till tjänsten över internet sker genom en skyddad (SSL ) förbindelse.
 • Kommunikationsverket har granskat förbindelserna mellan olika system samt den fysiska datasäkerheten. Tjänsten uppfyller i tillämpliga delar kraven för grundnivån i den nationella kriteriesamlingen för säkerhetsauditering (KATAKRI).

Skydd av informationssystem

 • Uppgifterna i stödförklaringarna sparas i krypterad form
 • Tillgången till informationssystem och till databaser är tekniskt begränsad

Administratörer

 • Administrationsrättigheter för tjänsten innehas av endast ett begränsat antal särskilt utnämnda personer
 • Administratörernas datatrafikförbindelser är skyddade
 • Administratörernas verksamhet sparas i en logg

10 Den registrerades rätt till insyn

Den som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter i registret som berör honom eller henne själv samt att få kopior av uppgifterna. Begäran om insyn ska göras skriftligen och riktas till den person som ansvarar för registerärenden med ett dokument som undertecknats egenhändigt eller som certifierats på annat sätt eller personligen hos den registeransvarige.

Kontaktuppgifter finns i punkt 2.

11 Rättelse av uppgifter

Den registeransvarige rättar till, tar bort eller kompletterar sådan information i registret som är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad för behandlingens syfte på eget initiativ eller på fordran av den som finns i registret.

Registerbeskrivning över ansvarspersonerna för medborgarinitiativen i tjänsten Medborgarinitiativ.fi

1 Registeransvarig

Justitieministeriet

2 Person som ansvarar för registerärenden och/eller kontaktperson

Laura Nurminen
Justitieministeriet, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

PB 25, 00023 STATSRÅDET

förnamn.efternamn@om.fi tai kansalaisaloite.om@om.fi

3 Registrets namn

Register över ansvarspersonerna för medborgarinitiativen i tjänsten Medborgarinitiativ.fi

4 Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)

Grunden för insamling av personuppgifter är lagen om medborgarinitiativ (12/2012).

Syftet med registret är att säkerställa att

 • man känner till medborgarinitiativens ansvarspersoner enligt vad som föreskrivs i lagen om medborgarinitiativ för uträttande och behandling av ärenden hos myndigheter samt för insamling av stödförklaringar för medborgarinitiativ
 • ansvarspersonernas verksamhet lagras och kan i undantagsfall spåras
 • ansvarspersonerna själva kan administrera de medborgarinitiativ som de ansvarar för

5 Registrets datainnehåll

Om initiativets ansvarsperson lagras följande uppgifter (källan inom parentes)

 • Efternamn (Vetuma)
 • Förnamn (Vetuma)
 • Födelsedatum (Vetuma)
 • Envägshashvärdet som räknats ut utgående från personbeteckningen (Vetuma) och som kan användas för att entydigt identifiera ansvarspersonen i systemet
 • Tidpunkten för föregående inloggning

För respektive initiativ där ansvarspersonen är delaktig lagras följande uppgifter som berör ansvarspersonen (källan inom parentes)

 • Efternamn (Vetuma)
 • Förnamn (Vetuma)
 • Hemkommun (Befolkningsdatasystemet)
 • Telefonnummer* (frivillig uppgift som anges av användaren)
 • E-postadress* (frivillig uppgift som anges av användaren)
 • Postadress* (frivillig uppgift som anges av användaren)
 • Uppgift om ansvarspersonens roller i anslutning till initiativet [initiativtagare, företrädare, ersättare] (uppgift som anges av användaren)
 • Tidpunkten för fastställande av ansvarspersonens roller (uppgift ur systemet)
 • Lista över åtgärder som gjorts i anslutning till initiativet (exempelvis skapande av initiativ, redigering) och deras tidpunkter (uppgift ur systemet)

*Företrädaren och ersättaren måste ange minst en av de valbara uppgifterna (telefonnummer, e-postadress, postadress).

6 Regelmässiga informationskällor

 • VETUMA (Identifierings- och betalningstjänst för medborgarna)
 • Befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen
 • Webbplatsen ”Skapa ett nytt initiativ” (uppgifter som matas in av ansvarspersonen)
 • Webbplatsen ”Godkänn rollen” (uppgifter som matas in eller godkänns av ansvarspersonen)

7 Regelmässig överlåtelse av uppgifter

I regel överlåts uppgifterna i registret inte till utomstående aktörer.

8 Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter som finns i registret överlåts inte utomlands.

9 Principer för skydd av registret

Uppgifterna är sparade i ett informationssystem som produceras och används av justitieministeriet och som granskas av Kommunikationsverket. Kommunikationsverket har kontrollerat att systemet fungerar enligt vad som föreskrivs i 7 § i lagen om medborgarinitiativ (12/2012).

Skydd av datakommunikationen

 • Kontakten från användarens dator till tjänsten över internet sker genom en skyddad (SSL ) förbindelse.
 • Kommunikationsverket har granskat förbindelserna mellan olika system samt den fysiska datasäkerheten. Tjänsten uppfyller i tillämpliga delar kraven för grundnivån i den nationella kriteriesamlingen för säkerhet (KATAKRI).

Skydd av informationssystem

 • Uppgifterna i stödförklaringarna sparas i krypterad form
 • Tillgången till informationssystem och till databaser är tekniskt begränsad

Administratörer

 • Administrationsrättigheter för tjänsten innehas av endast ett begränsat antal särskilt utnämnda personer
 • Administratörernas datatrafikförbindelser är skyddade
 • Administratörernas verksamhet sparas i en logg      

Om dataskyddet

Webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi har testats och kontrollerats noga och är således säker att använda. Kommunikationsverket har kontrollerat datasystemet enligt vad som föreskrivs i lagen om medborgarinitiativ (Kommunikationsverkets godkännande).

Kommunikationsverkets uppgift är att säkerställa att det informationssystem som används vid webbinsamlingen uppfyller de krav som ställs i lagen om medborgarinitiativ.

Kommunikationsverket kontrollerar att:

 1. Insamlingen av stödförklaringar sker genom utnyttjande av sådan stark autentisering som avses i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). 
 2. Olovlig ändring av uppgifterna i systemet och annan olovlig eller obefogad hantering förhindras. I praktiken sköts detta bl.a. genom ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang som rör förvaltningen av användarrättigheter och övervakningen av användningen samt datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna och genom andra åtgärder.
 3. Systemet följer Befolkningsregistercentralens föreskrifter om vilken standardform de uppgifter som samlas in via ett datasystem ska ha för att elektroniskt kunna samköras med uppgifter i befolkningsdatasystemet för kontroll av stödförklaringar.
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi