Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Medborgarinitiativet i korthet

Medborgarinitiativet ger medborgarna möjlighet att få upp sitt laginitiativ till behandling i riksdagen. Målet med det nya systemet är att främja fri medborgarverksamhet och därigenom stärka medborgarsamhället, där olika befolkningsgrupper aktivt deltar i och påverkar utvecklandet av samhället.

Den 1 december 2012 öppnades webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi, som erbjuder ett sätt att skapa och administrera initiativ på webben. I webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi går initiativet genom tre skeden. Efter att initiativet anhängiggjorts samlar man in stödförklaringar, och om Befolkningsregistercentralen efter sin granskning kan bekräfta att minst 50 000 personer har understött initiativet så kan det överföras till riksdagsbehandling.

Ett medborgarinitiativ är antingen ett lagförslag eller ett förslag om att inleda lagberedning

I lagen om medborgarinitiativ föreskrivs om förfarandet för att lägga fram ett medborgarinitiativ: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2012/20120012

Ett medborgarinitiativ får väckas av en eller flera röstberättigade finska medborgare. Den som väcker ett initiativ ska utse minst en företrädare och en ersättare som ska sköta de praktiska åtgärder som hänför sig till initiativförfarandet.

Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla ändring eller upphävande av en gällande lag. Om initiativet utformas som ett lagförslag, ska det innehålla själva lagtexten. Ett initiativ ska gälla endast en ärendehelhet och det ska alltid innehålla motiveringar till förslaget.

Då stödförklaringar samlas in och det inte ännu är säkert om ärendet ska tas upp till behandling i riksdagen, får undertecknarens namn och övriga personuppgifter inte finnas tillgängliga för allmänheten eller andra undertecknare. Även när stödförklaringar samlas in via den av justitieministeriet upprätthållna nättjänsten är stödförklaringarna sekretessbelagda. Undertecknarnas namn offentliggörs först efter att Befolkningsregistercentralen har kontrollerat att antalet stödförklaringar uppgår till det krävda minimiantalet, 50 000.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi