Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Aktuellt

31.10.2023
Meddelande om underhållsarbete: Långsam Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter 5.11.2023 kl. 9–15

 Korta avbrott och långsamhet i Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter kan förekomma söndag 5.11.2023 kl. 9–15. Orsaken är underhållsarbeten som utförs i befolkningsdatasystemet.

Om identifikationen eller användningen av Suomi.fi-fullmakter misslyckas rekommenderar vi att du försöker på nytt.


 7.2.2013

En ny version av Medborgarinitiativ.fi har publicerats - vi har förbättrat bläddringen och delningen i sociala medier

Sedan webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi togs i bruk (1.12.2012) har vi gjort ett flertal små ändringar för att utveckla tjänsten. Den senaste uppdateringen medförde följande ändringar och nyheter:

1. Delning i sociala medier

Efter justitieministeriets granskning dyker delningsknappar (Google+, Facebook, Twitter) upp på initiativets webbsida. Det är säkert att dela initiativet, och det avslöjar inte om man har stött initiativet eller inte.

2. Ny bläddringsvy för initiativen i webbtjänsten

Vi har lagt till så kallade filter och ett par andra funktioner på bläddringssidan. Med hjälp av dem kan man till exempel sortera initiativen enligt det antal stödförklaringar som de fått. Dessutom har bläddringsfunktionen utvidgats så att den omfattar alla de initiativ som justitieministeriet har granskat. Tidigare kunde man bara se de initiativ som fått 50 stödförklaringar på bläddringssidan, i den ordning justitieministeriet hade granskat dem.

3. Det öppna gränssnittet (API) har uppdaterats

Det öppna gränssnittet (API) på Medborgarinitiativ.fi har också uppdaterats. Nu kan man också lista de godkända initiativ som har samlat färre än 50 stödförklaringar med hjälp av gränssnittet. Bland annat följande tredjepartsapplikationer, som justitieministeriet inte bär något ansvar för, använder vårt API:

Vi tackar för all den respons vi fått. Många av de förbättringar vi gjort har kommit till tack vare responsen, och vi har många idéer på kö för fortsatt utveckling.

3.12.2012

De första medborgarinitiativen har nu granskats på justitieministeriet. Den mest aktuella informationen hittar du i vår Facebook-grupp och i vår utvecklarblogg.

https://www.facebook.com/aloite

http://blogi.otakantaa.fi/sv

3.12.2012

Danske Bank har åtgärdat problemet i sin nätbank - identifieringen fungerar igen.
Lue lisää

1.12.2012

Beklagligen har ett fel i Danske Banks identifieringstjänst upptäckts den 1.12.2012 klockan 11.30. Felet verkar inte vara orsakad av kansalaisaloite.fi-tjänsten, men vi följer upp situationen.

Följ också:

https://www.facebook.com/aloite

http://blogi.otakantaa.fi

1.12.2012

Tjänsten publicerades kl. 11:40.

30.11.2012

JUSTITIEMINISTERIET INFORMERAR

Nättjänsten för medborgarinitiativ öppnas den 1 december

Justitieministeriets nättjänst för framläggande av medborgarinitiativ och insamling av stödförklaringar öppnas lördagen den 1 december (på eftermiddagen). Tjänsten finns på adressen www.medborgarinitiativ.fi . Nättjänsten ger medborgarna möjlighet att få upp ärenden till behandling i riksdagen.

Den nya nättjänsten är avgiftsfri, tillgänglig och trygg, och den kan användas både på finska och på svenska. Stödförklaringar kan samlas in även för sådana initiativ vars insamling redan har börjat i andra webbtjänster eller på pappersblankett. I fortsättningen kan också invånarinitiativ läggas fram via tjänsten.

Justitieministeriet kontrollerar att medborgarinitiativen innehåller alla uppgifter som krävs och att materialet är sådant som kan publiceras på internet. Därefter kan insamlingen av stödförklaringar börja för initiativet. Initiativ kontrolleras vid justitieministeriet vardagar under tjänstetid från och med nästa måndag. Därför är det inte möjligt att stödja initiativ i nättjänsten under öppningsveckoslutet. Frågor som gäller framläggande av medborgarinitiativ besvaras per e-post och i sociala medier (på Facebook).

Nättjänsten för medborgarinitiativ öppnas i början av december då bestämmelserna om justitieministeriets nättjänst för medborgarinitiativ träder i kraft. Tjänsten har utvecklats på ett öppet sätt och i ett gott samarbete med organisationer. Systemleverantören är it-serviceföretaget Solita.

Initiativtjänsten fungerar även som en del av dinasikt.fi-plattformen som producerar och samlar ihop flera webbtjänster som hänför sig till medborgarinflytandet. Projektet Plattform för delaktighet hör till finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).

Lagförslag eller förslag om att lagberedning ska inledas

Minst femtiotusen röstberättigade finska medborgare har rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla en ändring eller upphävande av en gällande lag.

Underskrifter som stöder ett medborgarinitiativ, dvs. stödförklaringar, ska samlas in inom sex månader. De samlas antingen elektroniskt i ett datanät eller på papper. För insamlingen av stödförklaringar i pappersform ska den av justitieministeriet fastställda blanketten användas.

För framläggande av initiativ och insamling av stödförklaringar via nätet förutsätts alltid en s.k. stark autentisering, till exempel med nätbankskoder eller teleoperatörernas mobilcertifikat.

Ytterligare upplysningar:

  • projektchef Teemu Ropponen, tfn 050 520 9340, förnamn.efternamn@om.fi 
    Aktuellt 28.2.2013: Se uppdaterade kontaktuppgifter på sidan Ta kontakt.
  • Kommunikationsverket: biträdande chef Aki Tauriainen, tfn 09 696 6624 eller 040 521 1542, förnamn.efternamn@ficora.fi
  • Befolkningsregistercentralen: chef för informationstjänster Timo Salovaara, tfn 09 2291 6551 eller 050 344 3111, förnamn.efternamn@vrk.fi

https://www.medborgarinitiativ.fi

https://www.facebook.com/aloite

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi