Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Anvisningar för ansvarspersoner

Att bereda och väcka ett medborgarinitiativ

Ett medborgarinitiativ får väckas av en eller flera röstberättigade finska medborgare. Initiativtagaren ska utse minst en företrädare och en ersättare för denna. Initiativtagaren kan själv vara någondera av dessa.

Innehållet i ett medborgarinitiativ ska uppfylla följande formkrav som nämns i lagen om medborgarinitiativ:

 • Initiativet ska innehålla ett lagförslag (förslag till lagtext) eller ett förslag om att lagberedning ska inledas.
 • Initiativet ska ha en titel som beskriver dess innehåll.
 • Initiativet ska dateras och samma datum ska anges i alla stödförklaringar som gäller initiativet.
 • Samma initiativ får inte innehålla olika slags ärenden
 • Initiativet ska gälla ett ärende som omfattas av riksdagens behörighet. Således kan ett medborgarinitiativ inte gälla godkännande och uppsägning av internationella förpliktelser.
 • Initiativet får avfattas på finska eller svenska eller på bägge språken.

Observera att initiativets innehåll och beskrivning inte kan ändras över huvud taget efter att man har börjat samla stödförklaringar.

Skapa ett nytt medborgarinitiativ i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi

Välj ”Skapa ett medborgarinitiativ” på ingångssidan när du vill börja utforma ett nytt initiativ i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi.

 • För att kunna skapa ett medborgarinitiativ bör du först identifiera dig med dina nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipförsett ID-kort
 • Av dataskyddsskäl avbryts sessionen efter 30 minuter. Om din webbläsare godkänner javascript kan sessionen förlängas till högst 120 minuter medan du skapar eller redigerar initiativet. Således rekommenderas det att du skriver eventuella längre texter på förhand med exempelvis ett textbehandlingsprogram och sedan överför dem i blanketten i tjänsten.
 • Med kommandot Spara och fortsätt redigera kan du spara initiativet om du vill fortsätta redigera det vid en senare tidpunkt.
 • Kommanot Avbryt utan att spara och gå tillbaka till ingångssidan tömmer blanketten. Alla uppgifter i blanketten raderas.
 • Ett initiativ får skapas på finska eller svenska eller på bägge språken. Länken ”Lägg till finskspråkig version” lägger till eller döljer de finskspråkiga fälten för initiativets titel, innehåll och motiveringar.

Bestående information om initiativet:

Initiativets titel, innehåll, motiveringar, datum och information om ansvarspersoner är bestående information i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi. Den bestående informationen kan inte ändras efter att initiativet har publicerats och/eller insamligen av stödförklaringar inletts.   

Medborgarinitiativets titel

 Skriv medborgarinitiativets namn i titelfältet. Titeln ska vara tydlig och beskriva initiativets egentliga innehåll. Du kan även samla in stödförklaringar genom att använda pappersblanketten eller i övriga webbtjänster, men titeln måste vara identisk i alla dessa sammanhang.

Initiativets datum

Initiativets datum är det datum då insamlingen av stödförklaringar är avsedd att inledas eller då insamlingen inletts med något annat insamlingssätt.

Välj det datum då insamlingen av stödförklaringar är avsedd att inledas. Datumet kan infalla även i framtiden. Observera att om du använder flera insamlingssätt för stödförklaringar (medborgarinitiativ.fi, pappersblankett, annan webbtjänst) måste alla stödförklaringar ha samma datum. Insamlingen inleds automatiskt enligt dateringen i initiativet efter att justitieministeriet granskat initiativet och du fått en bekräftelse i din e-post.

help-basic-details-sv

Initiativets innehåll och form

Ett medborgarinitiativ innehåller antingen ett lagförslag eller ett förslag om lagberedning. Initiativet kan även gälla ändring eller upphävande av gällande lag. Initiativet ska beröra endast en ärendehelhet.

Alternativet lagförslag innebär att initiativet utformats som en lagtext. Om du alltså redan har berett en färdig lagtext, välj "lagförslag". Förslag om lagberedning avser å sin sida ett initiativ som inte innefattar ett lagförslag, utan ett förslag om att statsrådet bör inleda en lagberedning om något ärende. Välj alltså ”förslag om att lagberedning ska inledas” om initiativet utformas som ett förslag till lagberedning.

1) Lagförslag

Ett lagförslag ska innehålla en författningstext och motiveringar till förslaget. 

2) Förslag om att lagberedning ska inledas

Ett förslag om att lagberedning ska inledas behöver inte innehålla en färdig författningstext. Därför lämpar sig denna initiativform exempelvis för omfattande och komplicerade lagstiftningsärenden.

Motiveringar

Här ska du skriva motiveringar till initiativet. Motiveringarna är en obligatorisk del av initiativet. Motivera initiativet med sådana synpunkter som enligt dig på bästa sätt framhäver initiativets samhälleliga betydelse och nödvändigheten av den lagstiftning som du föreslår.

Ansvarspersoner

Bjud in ansvarspersoner genom att skriva in deras e-postadresser i fälten. Det behövs minst två ansvarspersoner för att väcka ett initiativ. Initiativtagaren kan även fungera som företrädare eller ersättare.

Av dataskyddsskäl är inbjudningar som skickats till ansvarspersonerna i kraft i sju dagar. Om en inbjudan hinner förfalla kan den skickas på nytt om initiativet inte ännu har granskats. Vid behov kan du skicka flera inbjudningar till olika personer på samma e-postadress, exempelvis om en e-postadress används av flera personer. Inbjudningar kan skickas på nytt och till olika personer vid en senare tidpunkt om initiativet inte ännu har granskats. Om initiativets bestående uppgifter redigeras under anhängiggörandefasen måste alla ansvarspersoner godkänna sina roller på nytt.

help-organizer-details-sv

Egna roller (fältet ”Jag”)

Utgångspunkten är att den som fyller i initiativblanketten är initiativtagare och initiativets företrädare. Du kan själv välja din roll eller dina roller, men du kan inte samtidigt fungera som både företrädare och ersättare.

Egna kontaktuppgifter

Fyll i minst ett kontaktuppgiftsfält. Det rekommenderas att du anger åtminstone din e-postadress, så att du kan ta emot meddelanden om behandlingen av initiativet och om hur initiativet framskrider, exempelvis godkännandet av justitieministeriets granskning. Enligt lagen om medborgarinitiativ ska företrädarens och ersättarens kontakuppgifter finnas tillgängliga för undertecknarna. Kontaktuppgifterna används också i kontakten med olika myndigheter.

Observera att ansvarspersonerna kan se fullständiga namn, hemkommun, kontaktuppgifter och födelsedatum för alla ansvarspersoner som är kopplade till samma initiativ.

Godkännande av inbjudan förutsätter en stark autentisering i tjänsten medborgarinitiativ.fi.

Av dataskyddsskäl är inbjudningar som skickats till ansvarspersonerna i kraft i sju dagar.

Observera att ansvarspersonerna inte får separat information om vilka roller de övriga ansvarspersonerna har godkänt eller avböjt. En ansvarsperson kan logga in i tjänsten och följa med sitt anhängiggjorda initiativs status till exempel via länken Bläddra bland initiativen => Mina initiativ eller via länken till initiativet som skickats i ett e-postmeddelande.

Att vara ansvarsperson för ett initiativ innebär inte automatiskt att man stöder initiativet.

Övrig information om initiativet

Det är möjligt att uppdatera information – frånsett den bestående informationen – om ett initiativ även efter att man börjat samla in stödförklaringar. Information som kan uppdateras är till exempel insamlingskanaler, uppgifter om ekonomiskt bidrag och externa länkar.

Du kan administrera ett initiativ på följande sätt:

 • logga in vid högra övre kanten med dina nätbankskoder, med mobilcertifikat eller med elektroniskt ID-kort
 • gå till sidan ”Bläddra bland medborgarinitiativen
 • på sidan hittar du länken ”Mina medborgarinitiativ”
 • på sidan ”Mina medborgarinitiativ” ser du de initiativ för vilka du är ansvarsperson, oberoende av vilket skede initiativen är i

help-my-initiatives-sv

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Den som väcker ett medborgarinitiativ och företrädaren ska se till att ekonomiska bidrag för framläggande av initiativet och givaren uppges, om värdet på ett enskilt bidrag eller värdet av flera bidrag från en och samma givare är minst 1 500 euro. Ekonomiska bidrag ska redovisas i nätet så att tjänstens användare kan se meddelandet senast vid utgången av den kalendermånad som följer efter det att bidraget togs emot, dock tidigast när insamlingen av stödförklaringar inleds.

I tjänsten medborgarinitiativ.fi kan länken till meddelandet om ekonomiskt bidrag publiceras medan insamlingen av stödförklaringar pågår.

Insamlingskanaler för stödförklaringar

Ange vilka insamlingskanaler du använder vid insamling av stödförklaringar (medborgarinitiativ.fi, andra webbinsamlingssystem, insamling genom att använda stödförklaringsblanketten i pappersform). Om du vill kan du även uppdatera information om antalet stödförklaringar som samlats in genom övriga kanaler än webbtjänsten medborgarinitiativ.fi. Det totala antalet stödförklaringar visas på initiativets sida.

Länkar till andra webbplatser

Här kan du ange adresser till webbplatser som anknyter till initiativet. Det kan exempelvis vara fråga om en webbplats för initiativet eller lagstiftning som anknyter till initiativet (Finlex). Du kan ange flera webbplatser. Observera att det inte går att lägga till externa länkar i den bestående informationen om initiativet, det vill säga i titeln, innehållet eller motiveringarna.

help-other-details-sv

Skicka initiativet till justitieministeriet för granskning

När uppgifterna om initiativet fyllts i och det finns minst en person för varje ansvarsroll (initiativtagare, företrädare, ersättare) så kan ansvarspersonen skicka initiativet till granskning på justitieministeriet.

I justitieministeriets granskning kontrolleras att de nödvändiga uppgifterna är korrekt ifyllda, att initiativet uppfyller användarvilkoren för webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi och att det inte innehåller sådant material som inte lämpar sig för publicering på webben. Justitieministeriets granskning tar inte i övrigt ställning till initiativets innehåll. Efter justitieministeriets granskning är det inte längre möjligt att ändra initiativets bestående uppgifter. Ansvarspersonerna meddelas per e-post då justitieministeriet granskat initiativet. Vid behov skickas initiativet tillbaka till ansvarspersonerna för revidering.

Insamling av stödförklaringar för initiativet


Insamling av stödförklaringar

Stödförklaringar samlas in via tjänsten medborgarinitiativ.fi efter att justitieministeriet har granskat initiativet. Då är initiativet i fasen ”Insamling och kontroll av stödförklaringar” och knappen ”Understöd initiativet” syns på initiativets sida. Initiativen publiceras på bläddringssidan på medborgarinitiativ.fi efter att justitieministeriet har granskat dem.

För att stödja initiativet samlar man in stödförklaringar. Stödförklaringarna ska samlas in inom sex månader räknat från dateringen på initiativet.

Personuppgifterna i de stödförklaringar som har samlats in får användas endast på det sätt som föreskrivs i lagen om medborgarinitiativ. Den som väcker ett initiativ och hans eller hennes företrädare får överlåta personuppgifterna enbart till Befolkningsregistercentralen. När stödförklaringar samlas in ska initiativet, uppgifter om vem som har väckt det och vem som är företrädare samt företrädarens kontaktinformation finnas tillgängliga för undertecknarna av initiativet.

Stödförklaringar kan samlas in:

 • i skriftlig form på papper
 • fr.o.m. slutet av år 2012 på webben via en nättjänst som upprätthålls av justitieministeriet
 • på webben via en nättjänst som tillhandahålls av den som väckt initiativet och som har godkänts av Kommunikationsverket

Ansvarspersonerna beslutar om insamlingskanalerna för varje initiativ för sig. Stödförklaringar i pappersform ska samlas in med en standardiserad blankett som fastställts av justitieministeriet.

Du kan skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand eller först preliminärt fylla i blanketten och sedan skriva ut den. Observera att blanketterna ska skrivas ut i A4-format och undertecknas för hand.

Initiativets ansvarspersoner sörjer för insamlingen och behandlingen av pappersblanketterna.

Medborgarinitiativets titel och datum ska anges på samma sätt i varje stödförklaring. Initiativundertecknaren ska ange sitt efternamn, sitt fullständiga förnamn, födelsetid och hemkommun. Stödförklaringen ska dessutom innehålla en försäkran från initiativundertecknaren om att han eller hon är röstberättigad finsk medborgare och att han eller hon har gett endast en stödförklaring för samma initiativ.

Ansvarspersonernas uppgifter efter insamlingen

Kontroll av stödförklaringar hos Befolkningsregistercentralen

Om du enligt dina beräkningar har över 50 000 stödförklaringar kan du lämna in dem till Befolkningsregistercentralen för kontroll.

Kom överens om detta på förhand med Befolkningsregistercentralen. Mer information om detta finns på Befolkningsregistercentralens webbplats.

När du lämnar in stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen stängs samtidigt initiativet i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi – efter det kan du inte längre samla in stödförklaringar där.

Befolkningsregistercentralen laddar ner initiativets stödförklaringar från tjänsten till sitt eget datasystem. Därefter kontrollerar Befolkningsregistercentralen antalet stödförklaringar för medborgarinitiativet. Befolkningsregistercentralen matar in antalet stödförklaringar för medborgarinitiativet i systemet medborgarinitiativ.fi, varefter ansvarspersonerna informeras om Befolkningsregistercentralens beslut per e-post och per post.

help-send-to-vrk-sv

Överlämna medborgarinitiativ till riksdagen

Om ett initiativ enligt Befolkningsregistercentralens granskning har samlat minst 50 000 stödförklaringar kan initiativets företrädare överlämna medborgarinitiativet och Befolkningsregistercentralens beslut till riksdagen.

Initiativet ska överlämnas till riksdagen inom sex månader från det att Befolkningsregistercentralen fattade sitt beslut – annars förfaller initiativet.

Man kommer överens med riksdagens kansli om överlämningen av ett initiativ till riksdagen: keskuskanslia@eduskunta.fi , tfn 09 432 2014.

Riksdagen är skyldig att ta upp till behandling ett medborgarinitiativ som enligt Befolkningsregistercentralens granskning har minst 50 000 stödförklaringar.

Uppgift om ekonomiska bidrag

Bidragsbelopp som fåtts för framläggande av ett initiativ och uppgift om givarens namn ska offentliggöras, om värdet av det bidrag som en och samma givare har gett är minst 1 500 euro.


Ansvarspersonernas ansvar och plikter

Då ansvarspersonen väcker ett initiativ eller godkänner rollen som ansvarsperson försäkrar personen att

 • de uppgifter han eller hon gett är riktiga
 • de stödförklaringar som uppgetts som insamlade via andra kanaler än webbtjänsten medborgarinitiativ.fi är insamlade enligt vad som föreskrivs i lagen om medborgarinitiativ
 • han eller hon förstår att han eller hon i egenskap av den som väcker initiativ eller dennes företrädare är personregisteransvarig och är skyldig att skydda och förstöra personuppgifterna enligt lagen om medborgarinitiativ (12/2012) och personuppgiftslagen (523/1999)
 • han eller hon tillåter i egenskap av den som väcker initiativ eller dennes företrädare att hans eller hennes personbeteckning behandlas och att den uträknade kontrollsumman utgående från personbeteckningen lagras i tjänsten
 • han eller hon tillåter justitieministeriet agera som uppdragshavare vid insamling av personuppgifterna i stödförklaringarna för medborgarinitiativet och som en av personregistrets kontaktpersoner

Skydd av personuppgifter

Då stödförklaringar samlas in och det inte ännu är säkert om ärendet ska tas upp till behandling i riksdagen, får undertecknarens namn och övriga personuppgifter inte finnas tillgängliga för allmänheten eller andra undertecknare. Undertecknarnas namn offentliggörs först efter att Befolkningsregistercentralen har kontrollerat att antalet stödförklaringar uppgår till det krävda minimiantalet, 50 000. ”Inte heller då får initiativets ansvarspersoner publicera undertecknarnas namn utan den som vill ha dessa uppgifter bör kontakta Befolkningsregistercentralen.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi