Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Kansalaisaloite lyhyesti

Kansalaisaloite antaa kansalaisille mahdollisuuden saada lakialoitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Uuden järjestelmän yleisenä tavoitteena on edistää ja tukea vapaata kansalaistoimintaa sekä vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa eri väestöryhmät osallistuvat ja vaikuttavat aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen.

Joulukuun 1. päivänä 2012 avattu Kansalaisaloite.fi-palvelu tarjoaa tavan aloitteiden käynnistämiseen ja hallinnointiin verkossa. Kansalaisaloite.fi-palvelussa aloitemenettely on kolmivaiheinen. Vireillepanon jälkeen aloite etenee kannatusilmoitusten keräämiseen ja jos aloitteella todetaan Väestörekisterikeskuksen tarkastuksessa olevan vähintään 50 000 hyväksyttyä kannatusilmoitusta, se voidaan toimittaa eduskunnan käsittelyyn.

Kansalaisaloite on lakialoite tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Kansalaisaloitelaki sisältää säännökset aloitteen tekemiseen liittyvästä menettelystä: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012

Kansalaisaloitteen vireillepanijana voi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen. Vireillepanijan on nimettävä vähintään yksi edustaja ja varaedustaja hoitamaan asiaan liittyviä käytännön toimia.

Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulee sisältää säädösteksti. Aloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulee aina olla mukana perustelut.

Kannatusilmoitusten keräämisvaiheessa, kun asian vireilletulo eduskunnassa on vielä epävarmaa, aloitteen allekirjoittajien nimet ja muut henkilötiedot eivät saa olla yleisön tai muiden allekirjoittajien nähtävissä. Myös kerättäessä kannatusilmoituksia oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa aloitteen kannatusilmoitukset ovat salassa pidettäviä. Allekirjoittajien nimet tulevat julkisiksi vasta siinä vaiheessa, kun Väestörekisterikeskus on varmistanut, että kannatusilmoituksia on vaadittu vähimmäismäärä 50 000.
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi