Tämä on oikeusministeriön kansalaisaloiteverkkopalvelun testisivusto, joka on kehityksen alla.
Huom! Testausten helpottamiseksi aikarajat on säädetty lyhyemmiksi. Kannatusilmoitusten keräyksen kesto 2 päivää ja muut 1 päivä.
Palveluun syötetyt tiedot voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Linkkejä ohjeisiin

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on kansalaisaloite?

1. Mihin aloiteoikeus perustuu?

Perustuslain mukaan vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Siitä miten aloite tehdään, säädetään erillisessä kansalaisaloitelaissa.

2. Kuinka saa tietoa vireillä olevista aloitteista?

Mitään yhtenäistä rekisteriä vireillä olevista aloitteista ei ole, sillä vireillepanosta ei tarvitse ilmoittaa millekään viranomaisille. Kun kansalaisaloitteita varten rakennettu oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu valmistuu, sieltä löytyvät aloitteet, joissa aloitteen vireillepanija kerää kannatusilmoituksia tämän palvelun kautta. Kannatusilmoituksia voi kuitenkin kerätä myös paperilla, erityisellä lomakkeella, tai vireillepanijan omassa verkkopalvelussa. Näin ollen vireillä olevista aloitteista ei välttämättä saa tietoa muualta kuin vireillepanijan tai hänen nimeämänsä edustajan tiedottamisen kautta.

3. Mistä saa apua aloitteen tekemiseen?

Oikeusministeriö neuvoo kysymyksissä, jotka koskevat kansalaisaloitteen tekemiseen liittyvää menettelyä. Oikeusministeriö ei voi neuvoa aloitteen sisällöllisissä kysymyksissä.

Aloiteoikeus

4. Kuka voi tehdä aloitteen tai liittyä sen kannattajaksi?

Äänioikeutettu Suomen kansalainen eli täysi-ikäinen, 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on Suomen kansalaisuus, voi sekä laittaa aloitteen vireille että liittyä aloitteen kannattajaksi.

5. Mikä päivä ratkaisee täysi-ikäisyyden?

Allekirjoituspäivä ratkaisee täysi-ikäisyyden. Eli kannatusilmoituksen allekirjoittajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ilmoituksen allekirjoittaessaan. Aloitteen päiväys ei siis ratkaise.

6. Mitä tarkoitetaan kansalaisryhmällä?

Kansalaisryhmällä tarkoitetaan kahta tai useampaa Suomen kansalaista. Kansalaisryhmällä ei siis tarkoiteta yhdistystä tai muuta niin sanottua oikeushenkilöä.

7. Voiko jokin oikeushenkilö esimerkiksi yhdistys olla kansalaisaloitteen vireillepanijana?

Kansalaisaloitteen vireillepanijan täytyy olla äänioikeutettu Suomen kansalainen, näin ollen oikeushenkilö, siis esimerkiksi yhdistys, ei voi olla aloitteen vireillepanija. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, etteivätkö esimerkiksi järjestöt voisi avustaa aloitteen tekemisessä.

8. Mistä asioista aloitteen saa tehdä? Onko aloiteoikeudessa joitakin rajoituksia?

Kansalaisaloitteessa on kyse kansalaisten oikeudesta tehdä aloite lain säätämiseksi jostakin asiasta. Kansalaisaloite voi sisältää lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloitteen tulee koskea asiaa, jota voidaan lailla säännellä. Koska lainsäädäntö on varsin laajaa, ei vaatimus merkittävästi rajoita aloitteen tekoa. Isoimpia aloiteoikeuden ulkopuolelle jääviä asiaryhmiä ovat velvoitteet, joihin Suomi on sitoutunut kansainvälisellä sopimuksella, sekä valtion talousarvio-asiat. Aloiteoikeuden piiriin kuuluvat kuitenkin myös sellaiset lainsäädäntöasiat, joilla on vaikutuksia valtion talousarvioon.

Kansalaisaloitteen muoto

9. Mitä kansalaisaloitteen tulee sisältää?

Kansalaisaloite sisältää lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä sekä ehdotuksen perustelut. Aloitteella on oltava sen sisältöä kuvaava otsikko ja se on päivättävä.

10. Mitä tarkoitetaan aloitteen sisältöä kuvaavalla otsikolla?

Otsikon on kuvattava aloitteen pääasiallista sisältöä ja yksilöitävä aloite riittävällä tavalla. Näin vältetään aloitteen sekoittuminen muihin mahdollisesti vireillä oleviin samaa asiaa koskeviin aloitteisiin. Väestörekisterikeskus, jonka tehtävänä on loppuvaiheessa vahvistaa kannatusilmoitusten lukumäärä, yhdistää kannatusilmoitukset yhteen aloitteeseen liittyväksi kokonaisuudeksi juuri aloitteen otsikon ja päiväyksen perusteella. Näin ollen on erittäin tärkeää, että kaikissa kannatusilmoituksissa aloitteen otsikko ja päiväys on ilmoitettu tarkasti yhdenmukaisella tavalla.

11. Millä kielellä aloitteen voi laatia? Voiko aloitteen otsikon kääntää?

Aloite laaditaan suomeksi tai ruotsiksi tai molemmilla kielillä. Koko aloite tai pelkästään sen otsikko voidaan kääntää.

12. Käännetäänkö aloite molemmille kansalliskielille, jos aloite on laadittu vain toiselle kielelle?

Aloite käännetään toiselle kansalliskielelle eduskunnassa, kun aloite on toimitettu eduskunnan käsiteltäväksi.

Kannatusilmoitusten kerääminen

13. Miten voin kerätä kannatusilmoituksia aloitteeni tueksi?

Kannatusilmoituksia voi kerätä paperimuodossa oikeusministeriön vahvistamalla lomakkeella tai verkossa joko oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa tai aloitteen vireillepanijan järjestämässä verkkopalvelussa. Oikeusministeriön verkkopalvelun on määrä tulla käyttöön joulukuun alusta. Vireillepanijan omalla verkkopalvelulla on oltava Viestintäviraston hyväksyntä.

14. Mitä tietoja kannatusilmoituksissa tulee olla? Entä jos jokin vaadittu tieto puuttuu?

Kannatusilmoituksessa on oltava kansalaisaloitteen otsikko ja päiväys, aloitteen allekirjoittajan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta. Lisäksi kannatusilmoituksessa tulee olla aloitteen allekirjoittajan vakuutus siitä, että hän on äänioikeutettu Suomen kansalainen ja että hän on allekirjoittanut saman aloitteen kannatusilmoituksen vain kerran. Kannatusilmoitus on päivättävä. Jos jokin vaadittu tieto puuttuu, Väestörekisterikeskus voi tarkastusvaiheessa hylätä ilmoituksen.

15. Milloin voin aloittaa kannatusilmoitusten keräämisen ja pitääkö minun rekisteröidä aloite jossakin?

Kannatusilmoitusten keräämisen voi aloittaa heti, kun aloite on saatu valmiiksi ja päivätty. Oikeusministeriö ei tarkista tehtäviä kansalaisaloitteita eikä kannatusilmoitusten keräämisen käynnistäminen edellytä mitään ennakkoilmoitusta tai rekisteröintiä.

16. Kuinka kauan minulla on aikaa kerätä kannatusilmoituksia?

Kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen päiväyksestä.

17. Pitääkö paperilla kerättävien kannatusilmoitusten olla jossakin tietyssä muodossa?

Kyllä. Paperikeräyksessä on käytettävä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista lomaketta, joka löytyy muun muassa osoitteesta: www.kansalaisaloite.fi. Huomaathan, että lomakkeen tulee olla kokoa A4!

18. Millaiselle paperille kannatusilmoitus tulostetaan? Voiko lomakkeeseen tehdä muita merkintöjä?

Väestörekisterikeskus tarkastaa kannatusilmoitukset sähköisesti ns. kuvanlukijalla eli skannaamalla. Kannatusilmoitusten keräämisessä tulee käyttää oikeusministeriön asetuksella vahvistettua lomakepohjaa, jonka on oltava kokoa A4. Paperin tulee olla valkoista. Lomakkeen toiselle puolelle voi kuitenkin tulostaa tekstiä, siitä ei ole haittaa skannaukselle. Paperin voimakasta taittamista tulee välttää, samoin sen repeilyä tai rypistymistä.

Kannatusilmoitusten kerääminen sähköisesti

19. Milloin oikeusministeriön verkkopalvelu valmistuu?

Oikeusministeriön verkkopalvelua koskevat säädökset tulevat voimaan 1.12.2012

20. Voinko kerätä kannatusilmoituksia sähköisesti muissakin palveluissa?

Kyllä, mutta käytettävän järjestelmän tulee täyttää kansalaisaloitelain vaatimukset: kerättäessä kannatusilmoituksia sähköisesti on käytettävä Viestintäviraston hyväksymää tietojärjestelmää. Verkkopalvelulta edellytetään muun muassa vahvaa sähköistä tunnistamista aloitteen allekirjoittamisessa. Esimerkiksi adressit.com tai Facebook eivät ole tällaisia hyväksyttyjä järjestelmiä.

Henkilötietojensuoja

21. Ovatko kannatusilmoitusten allekirjoittajien nimet julkisia?

Allekirjoittajien nimet eivät ole julkisia siinä vaiheessa, kun kannatusilmoituksia kerätään. Vireillepanija tai tämän edustaja saavat luovuttaa kerätyt tiedot vain Väestörekisterikeskukselle. Tiedot ovat julkisia, kun viranomainen toteaa, että perustuslaissa säädetty kannatusilmoitusten vähimmäismäärä on täyttynyt eli kun aloitteella on vähintään 50 000 äänioikeutettua Suomen kansalaista allekirjoittajina. Allekirjoittajien nimet tulevat siis julkisiksi vasta, kun Väestörekisterikeskus vahvistaa, että aloitteella on eduskuntakäsittelyn edellyttämä määrä kannattajia.

22. Mitä kannatusilmoituksessa antamilleni tiedoille tapahtuu? Voidaanko henkilötietojani käyttää jälkikäteen?

Aloitteen vireillepanijan ja edustajan on huolehdittava hallussaan olevien kannatusilmoitusten hävittämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua Väestörekisterikeskuksen vahvistamasta päätöksestä hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrästä. Jos kannatusilmoituksia ei toimiteta Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi, ne on hävitettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun kannatusilmoitusten keräys on lopetettu. Väestörekisterikeskuksen on hävitettävä kannatusilmoitukset aloitteen eduskuntakäsittelyn päätyttyä. Aloitteen vireillepanijan ja edustajan on huolehdittava hallussaan olevien kannatusilmoitusten hävittämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Väestörekisterikeskus on antanut päätöksensä hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrästä. Jos kannatusilmoituksia ei lainkaan toimiteta Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi, ne on hävitettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitusten keräys on lopetettu. Väestörekisterikeskuksen on hävitettävä kannatusilmoitukset aloitteen eduskuntakäsittelyn päätyttyä.

Kannatusilmoitusten tarkastaminen

23. Kuka toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle?

Aloitteen vireillepanijan tai hänen nimeämänsä edustajan tulee keräyksen päätyttyä toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle.

24. Missä muodossa aloitteet on toimitettava Väestörekisterikeskukselle?

Kannatusilmoitukset toimitetaan siinä muodossa, jossa ne on kerätty eli paperimuotoisesti tai sähköisesti. Huomaa, että tietoturvasyistä kannatusilmoituksia ei saa lähettää sähköpostin liitteenä.

25. Voidaanko kannatusilmoitusten keräystä jatkaa vaikka aloitteella olisi jo 50 000 kannattajaa?

Allekirjoituksien keräämistä voi jatkaa myös sen jälkeen, kun aloitteella on vaaditut 50 000 allekirjoittajaa. Näin voidaan varautua muun muassa siihen, että osa ilmoituksista saatetaan hylätä tarkastuksessa.

26. Miksi kaikkia paperilla kerättyjä kannatusilmoituksia ei tarkasteta? Tarkastetaanko kaikki paperilla kerätyt kannatusilmoitukset?

Väestörekisterikeskus käyttää paperisten kannatusilmoitusten tarkistamiseen ns. otantamenetelmää. Sillä saadaan nopeasti tulos hyväksyttävistä kannatusilmoituksista. Otantamenetelmä on myös varsin luotettava. Otannassa käytetään 99 prosentin luottamustasoa, joka on korkein mahdollinen otantamenetelmällä saavutettava luottamustaso.

Aloitteen eduskuntakäsittely

27. Kuinka pian sen jälkeen, kun Väestörekisterikeskus on vahvistanut, että kannatusilmoituksia on vähintään 50 000, aloite tulee toimittaa eduskunnalle?

Aloite ja sitä koskeva Väestörekisterikeskuksen vahvistus tulee toimittaa eduskunnalle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Väestörekisterikeskus on antanut päätöksensä, muutoin aloite raukeaa.

28. Kuka vastaa aloitteen toimittamisesta eduskunnalle?

Vireillepanija tai hänen edustajansa toimittaa kansalaisaloitteen ja Väestörekisterikeskuksen sitä koskevan vahvistuspäätöksen eduskunnalle.

29. Voidaanko samasta asiasta tehdä uudelleen aloite, jos eduskunta on hylännyt aiemman aloitteen?

Kyllä voidaan.

30. Kuinka pian eduskunta ottaa asian käsiteltäväkseen?

Eduskuntakäsittelylle ei ole säädetty määräaikaa. Käytännössä aloite otetaan viivytyksettä käsiteltäväksi, edellyttäen, että eduskunta on koolla. On hyvä huomata, että aloite raukeaa vaalikauden lopussa, jos sitä ei ole ehditty käsitellä. Näin ollen aloitetta ei kannata toimittaa eduskunnalle aivan vaalikauden lopussa.

Taloudellinen tuki

31. Mikä luetaan tueksi?

Tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset. Tueksi ei kuitenkaan lueta tavanomaista talkootyötä eikä tavanomaisia ilmaispalveluja. Talkootyötä voi olla esimerkiksi paperimuotoisten kannatusilmoitusten kerääminen kansalaisaloitetta varten.

32. Missä saadusta tuesta ilmoitetaan? Täytyykö yli 1500 euron lahjoituksen antajan nimi julkaista välittömästi, vai voidaanko lahjoitukset julkistaa vaikka yhtenä listana kampanjan päättyessä?

Kansalaisaloitteen vireillepanijan tulee huolehtia siitä, että tiedot saaduista, yli 1 500 euroa ylittävistä lahjoituksista ovat tietoverkossa yleisön nähtävissä viimeistään tuen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden päättyessä. Aikaisintaan tiedot voi laittaa verkkoon, kun kannatusilmoitusten keräys alkaa.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi